Hallitus julkaisi kesällä esityksen työttömyysturvaan tehtävistä heikennyksistä. Kyseessä on hallituksen pyrkimys työttömyysturvan uudistamiseksi, jonka myötä hallitus tavoittelee 200 miljoonan euron vuosittaista säästöä ansioturvamenoissa.

Ansiopäivärahan keston lyhentymisen ohella merkittävä toimenpide on myös omavastuuaikaa koskeva muutos.

Omavastuuaika on tällä hetkellä viisi päivää, lakimuutoksen jälkeen omavastuuaika pidentyy seitsemään päivään. Hallituksen esityksessä työuran jälkeen maksettavasta korotusosasta ja ansio-osasta luovutaan. Korotetun ansio-osan laskentasääntöä muutetaan siten, että korotetun ansio-osan määrä alenee.

Muun muassa Elinkeinoelämän keskusliitto pitää esitystä kannatettavana. Työntekijäjärjestöt puolestaan suhtautuvat kielteisesti ehdotettuihin työttömyysturvan heikennyksiin.

Leikkausten ei katsota edistävän työllistymistä tai tuovan riittäviä säästöjä työttömyysturvan rahoituksen kestävyyden parantamiseen. Muutosten pelätään tulevan voimaan liian nopealla aikataululla, ja työttömyyspäivärahan keston lyhentämistä ovat vastustaneet kaikki järjestöt.

Hallituspuolueiden kansanedustajat ovat korostaneet esityksen merkitystä osana julkisen talouden säästötavoitteiden toteuttamista. Esityksen puutteina on  sosiaali -ja terveysvaliokunnassa esiin tuotu esimerkkinä se, ettei esitys huomioi kannustinloukkuja, jotka syntyvät ihmisten päätyessä ansioturvalta perusturvan varaan.

Tilastot osoittavat, että henkilön pudotessa ansioturvalta toimeentulotuen varaan, työllistymisen todennäköisyys laskee. Kokonaisarvio muutosten vaikutuksista väestöryhmien toimeentuloon olisi tarpeen.

Työttömyysetuuden riittävän tason lisäksi työttömyysturvan sanktiot tulisi asteittain purkaa sekä suojaosaa kehitettävä. Byrokratian vähentämiselle on myös ilmeinen tarve.

Myös Työttömien Valtakunnallinen Yhteistyöjärjestö – TVY katsoo, etteivät hallituksen esitykset ole työllisyyden edistämisen näkökulmasta järkeviä. Jäsenyhdistysten yksiselitteinen viesti on ollut, että työttömät ovat motivoituneita työnhakijoita.

Ansiosidonnaisen enimmäiskeston lyhentäminen on ennen kaikkea säästötoimenpide passiivikustannuksiin, ei työllisyyttä lisäävä toimenpide.

Työllisyysmäärärahojen nostamista vaaditaan laajasti. Esimerkiksi yhdistyksille, säätiöille, kunnille ja kuntayhtymille palkkatuki on rajattu vain 3000 henkilötyövuoteen. Kolmannella sektorilla on tuhansia täyttämättömiä työpaikkoja. TVY:n kanta, että palkkatuen henkilötyövuosia lisättäisiin 10 000:n, on kannatettava vaatimus.

Työttömyysetuuksien leikkaukset tilanteessa, jolloin pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut ja työttömyys on ennätyslukemissa, ovat kyseiset toimenpiteet poikkeuksellisen lyhytkantoista pikavoittojen tavoittelua.

Muutoksia on tulossa vielä useita lisää. Maltti on valttia niin arjessa kuin valiokunnissa. Joulurauhan toivoisi koskevan myös työttömänä olevia työnhakijoita.

Toivotan jokaiselle hyvää joulua ja mielenrauhaa tulevalle vuodelle.

Anton Meriläinen
Puheenjohtaja
Kokkolan Työttömät ry